“Begrijpt u ook wat u leest?”

(Mattheüs 8:30)

“Wat” lezen we?

Naar mijn gevoel wordt er steeds minder gelezen. Datzelfde gevoel zegt me dat ook de inhoud, dat ‘wat’ we lezen, steeds minder van kwaliteit wordt. Ik denk dat er veel gelezen wordt dat beter dichtgelaten kan worden. Massa’s boeken zijn vruchten van de verboden boom. Schrijvers van slechte boeken vergiftigen de gedachten en meningen van mensen. “Wat’ lezen we?
De man aan wie de vraag gesteld wordt
“Begrijpt u ook wat u leest?” Had in ieder geval een goed boek, een Bijbelboek. Wanneer je een Bijbelboek leest is dat nog geen garantie dat je ook de boodschap verstaat. Er zijn mensen die jaarlijks de Bijbel via een rooster doorlezen, prima, maar begrijp je het ook? Er zijn mensen die bijbelteksten uit het hoofd lezen, geweldig, maar begrijp je de tekst ook?

Bij het lezen van een Bijbelboek heb je belangrijk meer nodig dan de kennis van de taal en een gezonde woordenschat. In 1 Korinthe 2:14 staat wat we nog meer nodig hebben  “maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijke beoordeeld worden”. Wat nodig is is de geest of de gezindheid van Christus, een andere natuur. Het is juist weer die Bijbel die onze natuur kan en zal vormen, maar er is hulp nodig. God heeft mensen als Filippus die hier de vraag stelde aan de reiziger.

“Wat” las de reiziger? 

“Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. In de vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal Zijn afkomst vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen”  (Handelingen 8:32,33). Dan lezen we in vers 35 “uitgaande van dat Schriftwoord verkondigde hij hem Jezus”. Dat is het centrale thema, dat is de kern van de Bijbelse boodschap: Jezus Christus.

Jesaja 53 is een heel opmerkelijk Bijbelgedeelte. De kamerling had de woorden van Jesaja 53:6 al gelezen: “want wij allen dwaalden als schapen, wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheden van ons allen op Hem doen neerkomen”.  Dat kon hij zo op zichzelf toepassen en wie niet? Wanneer hij verder heeft gelezen en dat heeft hij ongetwijfeld gedaan, kwam hij bij Jesaja 55:1 “o, alle dorstigen, komt tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom,. Koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk”  en dan ook vers 6 “Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is”.

Wat een vreugde voor deze man toe hij de boodschap begon te begrijpen,

“begrijpt u ook wat u leest?”

De kamerling was een zogenaamde ontmande, ik weet niet of hij Jesaja 56:3 al had gelezen, daar staat de belofte: “laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben maar een door boom”.  Het zal hem zeker bemoedigd en getroost hebben.

Veel mensen denken het het christelijk geloof saai is, met veel plichten en zonder vreugde. Niets is minder waar. We lezen in Handelingen 9:39 “hij vervolgde zijn weg met blijdschap”.  Volgens de overlevering is de kamerling de grondlegger geworden van de Abysisinische kerk (Ethiopische kerk) in zijn geboorteland.

Deze kamerling verstond wat hij las.